Regulamin

I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego www.snapthemoment.pl
2. Sprzedawcą jest Momental z siedzibą w Gdańsku na ulicy Świstaka, numer NIP 9570856205.
3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
4. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.
5. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych.
6. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 
7. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet.
8. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu lub w inny dowolny sposób. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży wraz z kosztem dostawy – z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę - przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.).

II. Rejestracja Klienta.
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym. 
2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.
3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

III. Dane osobowe.
1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) adres zamieszkania,
d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
e) telefon kontaktowy,
f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

IV. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży.
1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie informatycznych Sklepu internetowego. 
2. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
3. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.
4. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji. 
5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.
6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem. 
7. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

V. Reklamacje i zwroty
ZWROTY

1. W przypadku chęci zwrotu towaru prosimy o kontakt z nami: kontakt@snapthemoment.pl
2. Po otrzymaniu informacji o chęci zwrotu przesłany zostanie na wskazany adres e-mail formularz zwrotu. Formularz ten należy przesłać wraz z oryginałem dowodu zakupu i kompletnym zakupionym produktem na adres: Snap the moment ul. Świstaka 48, 80-175 Gdańsk z dopiskiem „zwrot”.
3. Zwrotu można dokonać jedynie, jeśli zakupiony towar jest nieużywany, zapakowany w oryginalnym pudełku, z wszystkimi elementami składającymi się na produkt.
4. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży wynosi 14 dni od dnia doręczenia towaru Kupującemu - podstawa prawna.

Ważne:
Zwrot wpłaty (łączna cena zakupu za towar wraz z należnymi podatkami) dokonany zostanie przelewem bankowym do 7 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu, czyli dnia, w którym Sklep poinformuje klienta o uznaniu zwrotu.
Koszty odesłania towaru do Sklepu nie podlegają zwrotowi. Nie zostaną przyjmujęte paczki wysłane za pobraniem, usługą “e-przesyłka” lub paczkomatami. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem, po uprzednim poinformowaniu Sklepu o tym fakcie.
Z uwagi na bezpieczeństwo przesyłki i tempo jej dostarczenia - polecamy odsyłanie towarów firmą kurierską lub korzystając z opcji pocztowej Potwierdzenie nadania / Paczka priorytetowa. 

REKLAMACJE
1. W przypadku chęci zareklamowania towaru prosimy o kontakt: kontakt@snapthemoment.pl
2. Zwrotnie przesłany zostanie formularz reklamacyjny. Otrzymany formularz należy wydrukować i dokładnie wypełnić. Bez załączonego formularza lub z błędnie wypełnionym drukiem reklamacja nie zostanie przyjęta.
3. Reklamowany produkt wraz z formularzem i dowodem zakupu należy wysłać na adres: Snap the moment ul. Świstaka 48, 80-175 Gdańsk z dopiskiem „reklamacja”. Formularz należy także przesłać na adres kontakt@snapthemoment.pl
4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji- towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania stanów magazynowych) - zwrócimy równowartość ceny produktu.
6. Jeśli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, koszty przesyłek pokrywa Kupujący.

Treść zgłoszenia zwrotu lub reklamacji powinna zawierać:
Imię i Nazwisko
Numer zamówienia
Nazwa produktu zwracanego/wymienianego/reklamowanego

Uwaga:
W sytuacji, gdy Kupujący otrzyma uszkodzoną przesyłkę, należy bezzwłocznie spisać protokół szkody w obecności kuriera i powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie mailowo lub telefonicznie. W sprawie dalszych czynności związanych z naprawieniem szkody Kupujący będzie powiadomiony przez Sprzedawcę bezpośrednio, drogą mailową lub telefoniczną.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem. 
3. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem. 
4. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej. 
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
6. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe